Gebruik Ctrl + F om je begrip te vinden.

1432699682_Telemarketer-Woman-2

Termen & begrippen

Anti-kraak (zie ook leegstandswet)
Het gaat bij anti-kraak om leegstaande, niet voor bewoning bestemde gebouwen die tijdelijk voor bewoning gebruikt worden. Voor het gebruik wordt tussen de eigenaar van het pand en de gebruikers een anti-kraakovereenkomst afgesloten. Een gebruiker van een ‘anti-kraakpand’ heeft geen recht op huurbescherming.

Belasting samenwerking Gemeentes en Waterschappen Limburg (BsGW)
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Voorbeelden zijn de afvalstofheffing en rioolheffing.
www.bsgw.nl

Coöptatierecht
Dit is het recht dat de bewoners van een pand hebben om een nieuwe huisgenoot te kiezen wanneer er een kamer vrijkomt. Dit recht kan vastgelegd zijn in de huurovereenkomst. De verhuurder kan het ook simpelweg goed vinden dat de huurders zelf een nieuwe bewoner kiezen.
Een nadeel van dit recht is dat de bewoners de huur van de leegstaande kamer moeten betalen, als zij geen nieuwe huisgenoot vinden.

Huurverlagingsvoorstel
Als de huurder het niet eens is met de huurprijs, dan kan hij bij de verhuurder huurprijsverlaging aanvragen. Als de verhuurder niet akkoord gaat, kan de huurder mogelijk de huurcommissie inschakelen.
www.huurcommissie.nl/huurverlaging

Jongerencontract
Dit is een huurcontract dat automatisch beëindigd wordt zodra de huurder 26 jaar is geworden. Dit betreft vaak kamers of studio’s van woningcorporaties die voor een gereduceerd tarief worden verhuurd aan jonge huurders.

Basisregistratie personen (voorheen: gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)
In Nederland ben je wettelijk verplicht om je verhuizing door te geven aan de gemeente waar je gaat wonen. Dit doe je vanaf vier weken voor de verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na je verhuizing.
Je nieuwe gemeente past je adres aan in de Basisregistratie personen (BRP). Verblijf je minder dan vier maanden in Nederland, dan hoef je je niet in te schrijven in de BRP. De gemeente stuurt je nieuwe adresgegevens door naar de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO).
www.rijksoverheid.nl/basisregistratie-personen-brp

Kale huurprijs
De huur voor het gebruik van de woonruimte, zonder servicekosten of kosten voor het energieverbruik.

Kantonrechter
De kantonrechter behandelt minder zware zaken zoals huurzaken, arbeidsovereenkomsten, civiele zaken(tussen twee burgers) tot €25.000 en eenvoudige strafzaken zoals verkeersovertredingen.

Leegstandswet
De Leegstandswet maakt het mogelijk om woningen die op korte termijn verkocht, gesloopt of ingrijpend gerenoveerd worden tijdelijk te verhuren. Het huurcontract heeft een duur van minimaal zes maanden. De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden. Een huurder die tijdelijk huurt heeft geen recht op huurbescherming.

Liberalisatiegrens
De verhuurder van een woning waarvan de kale huurprijs zich boven de liberalisatiegrens bevindt, heeft meer vrijheid in het bepalen van de huurprijs. In de volksmond worden woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens ‘vrije sectorwoningen’ genoemd.
Per 1 januari 2015 is de liberalisatiegrens €710,68.
www.rijksoverheid.nl/vrije-sector-huurwoning

Nutsvoorzieningen
Voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit.

Onroerendezaakbelasting
De verhuurder dient deze belasting te betalen. Deze belasting moet door huis- of pandeigenaren jaarlijks betaald worden voor het in eigendom hebben van onroerende zaken.
www.rijksoverheid.nl/wat-is-de-onroerendezaakbelasting-ozb

Onzelfstandige woningen
Een onzelfstandige woning deelt een deel van de voorzieningen met andere bewoners. De bewoner van een onzelfstandige woning heeft dus bijvoorbeeld geen eigen voordeur, maar kan wel een eigen keuken & badkamer hebben. Een onzelfstandige woning komt niet altijd in aanmerking voor huurtoeslag.
www.rijksoverheid.nl/wat-is-een-zelfstandige-woning-en-wat-is-een-onzelfstandige-woning.html

Opzegtermijn huurcontract
Als je je huurovereenkomst wil beëindigen geldt hiervoor dat de opzegtermijn gelijk is aan de termijn tussen twee opeenvolgende huurbetalingen. De minimale opzegtermijn is één maand, de maximale opzegtermijn is drie maanden voor de huurder. Als de huur voor een jaar is aangegaan, kan de huurder de huur pas beëindigen als die periode is verstreken, tenzij de verhuurder instemt met een voortijdige beëindiging.
www.jurofoon.nl/beeindiging-huurovereenkomst

Puntensysteem van de Huurcommissie
Met behulp van het puntensysteem van de Huurcommissie kan een huurder of verhuurder bepalen wat de maximale kale huurprijs voor een kamer, appartement of woning mag zijn.
www.huurcommissie.nl/huurprijscheck-en-puntentelling

Stoffering
De aankleding van de woning, met uitzondering van het meubilair. Bijvoorbeeld tapijt, gordijnen en raam- en muurdecoraties.

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Een VvE is een vereniging van eigenaren van de appartementsrechten van de woningen in een apartementcomplex. De VvE zorgt voor alle gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw. Een VvE wordt opgericht met een splitsingsakte. Hierin staat onder andere vermeld hoe het complex is opgedeeld (gesplitst) tussen privé-gedeelten en gemeenschappelijke delen. Daarnaast kan de VvE een huishoudelijk reglement opstellen waarin zaken van meer huishoudelijke aard worden vastgelegd, zoals het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes.

Zelfstandige woningen
Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang, eigen keuken en eigen toilet. Een zelfstandige woonruimte komt in aanmerking voor huurtoeslag.
www.rijksoverheid.nl/wat-is-een-zelfstandige-woning-en-wat-is-een-onzelfstandige-woning.html

 

 

 

1432699887_Shop

Belangrijke partijen

Brandweer
Op de website van de brandweer vind je verschillende tips om je brandveiligheid te controleren en, indien nodig, te verbeteren.
www.brandweer.nl/zuid-limburg

Gemeente Maastricht
De gemeente is na de overheid en de provincie, de lokale bestuurslaag van de Nederlandse Staat. De gemeente houdt zich o.a. bezig met stadsontwikkeling, verkeer en vervoer, onderwijs, welzijn, sociale zaken en belastingheffing.
www.gemeentemaastricht.nl

Team Handhaven
Binnen de gemeente wordt door het team Handhaven gecontroleerd of iedereen zich aan de wetten en regels houdt wat betreft het parkeerbeleid, drugsgerelateerde overlast, zwerfafval, geluidsoverlast en brand- en constructieveiligheid van gebouwen.
www.maastricht.nl/Handhaving-fysieke-ruimte

Huurcommissie
De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie, die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en kosten voor service en nutsvoorzieningen. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend.
www.huurcommissie.nl

Huurteam
Een Huurteam helpt huurders met het oplossen van problemen die zij hebben met hun verhuurder. In Nederland zijn er Huurteams in: Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. De mate waarin Huurteams hulp bieden verschilt per Huurteam.
In Maastricht wordt gewerkt aan de oprichting van een Huurteam onder de naam Housing Helpdesk.

Maastricht Housing
Maastricht Housing is een samenwerking van studenten huisvesters Guesthouse UM en Stichting Studentenhuisvesting Maastricht. De woningcorporaties Servatius, Maasvallei en Woonpunt zijn onderdeel van Stichting Studentenhuisvesting Maastricht. Het doel van Maastricht Housing is om huisvesting te vinden voor studenten, werknemers en gasten van Maastricht University, Hogeschool Zuyd en Jan van Eyck Academie.
www.Maastrichthousing.com

MyMaastricht
Een Engelstalige portal voor (internationale) studenten. Het is een online platform waarin studenten alle informatie kunnen vinden over vervoer, gezondheidszorg, geldzaken, huisvesting, sport, cultuur, vrije tijd en social media. Het is een initiatief van de Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht en Zuyd Hogeschool. De portal is opgezet en wordt onderhouden door studenten.
www.mymaastricht.nl

Politie
In Maastricht heeft de politie een studentenagent als contactpunt voor studentzaken.
www.maastrichtuniversity.nl/StudentPoliceOfficer
Voor andere zaken kun je via de reguliere weg contact opnemen met de politie:
www.politie.nl/contact

Universiteit Maastricht
De universiteit van Maastricht, bestaande uit 6 faculteiten .en ongeveer 16.000 studenten
www.maastrichtuniversity.nl

Zuyd Hogeschool (Zuyd University of Applied Sciences)
Zuyd is een instituut voor hoger beroepsonderwijs met 10 faculteiten gevestigd in Heerlen, Sittard en Maastricht.
www.zuyd.nl/

 
 
 

1432648157_Cashier-2Financiën

Administratiekosten
Administratiekosten zijn alleen toegestaan als deze in redelijke verhouding staan met de tegenprestatie die door de bemiddelaar is verricht. Bijvoorbeeld het verkrijgen van vergunningen. Let op! Dit mogen geen verkapte bemiddelingskosten zijn.
www.huurders.info/extra-kosten-bij-huurcontract/

Afvalstoffenheffing
De gemeente haalt het vuilnis wekelijks op. De vaste kosten daarvan zijn €253,24 in 2015. Bij verhuur van onzelfstandige wooneenheden worden deze kosten aan de verhuurder geadresseerd. De verhuurder mag deze doorberekenen aan de huurder. Bij zelfstandige wooneenheden worden de kosten geadresseerd aan de huurder. De huurder van een zelfstandige wooneenheid dient deze zelf te betalen.
www.gemeentemaastricht.nl/afvalstoffenheffing

Als je als huurder van een onzelfstandige woning toch een factuur krijgt voor Afvalstofheffing kun je hiertegen via onderstaande link bezwaar maken.
www.bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen

Bemiddelingskosten
Het komt in Maastricht vaak voor dat je als huurder bemiddelingskosten moet betalen voor je nieuwe kamer of woning. De wetgeving is duidelijk over wanneer dit is toegestaan.
Wanneer mogen er wel bemiddelingskosten gevraagd worden:
– Een bemiddelaar mag wel bemiddelingskosten aan de huurder in rekening brengen als het te huren object een onzelfstandige woonruimte is, met andere woorden een kamer. Een onzelfstandige heeft geen eigen voordeur, keuken, badkamer of toilet.
– Als de huurder een bemiddelaar gevraagd heeft om voor hem/haar een kamer of woning te zoeken. De bemiddelaar voert dan alleen werkzaamheden uit voor de huurder.

Wanneer mogen er geen bemiddelingskosten gevraagd worden:
– Als een bemiddelaar zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt, mag hij geen loon in rekening brengen bij de particuliere huurder voor de bemiddeling bij het tot stand komen van een huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte (BW, boek 7, art. 417 en 427). Deze kosten zijn voor de verhuurder.
– Een bemiddelaar mag alleen optreden voor zowel de verhuurder als de huurder hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Als deze toestemming niet is gegeven, dan mag de bemiddelaar geen bemiddelingskosten in rekening brengen (BW, boek 7, art. 417 lid 1 en 2).
www.nvm.nl/bemiddelingskosten

Borg
Het is gebruikelijk dat de verhuurder een maand huur als waarborgsom vraagt. De waarborgsom mag maximaal 3 maanden kale huur bedragen. De borg dient eventuele kosten te dekken aan het einde van de huurovereenkomst, zoals schade of een huurachterstand. Betaal de borg het liefst via een bankoverschrijving, vraag anders een betalingsbewijs aan de verhuurder.
www.huurders.info/waarborgsom

Huurtoeslag
Als huurder kun je huurtoeslag aanvragen als je huur (kale huur + servicekosten) in verhouding tot je inkomen hoog is. Daarnaast mag je huur in 2015 niet hoger zijn dan €710,69 per maand(dit is de liberalisatiegrens). Als je jonger bent dan 23, is dit €403,06 per maand. Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, hangt ook af van je inkomsten en vermogen.
Via deze link kun je huurtoeslag aanvragen.
www.belastingdienst.nl/huurtoeslag

Inschrijfgeld
Bemiddelingskantoren of websites mogen inschrijfgeld vragen, zolang de vergoeding redelijk is en er geen sprake is van verkapte bemiddelingskosten. MaastrichtHousing vraagt bijvoorbeeld €35 voor hun membership.

Rioolheffing, zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing
Voor het lozen van afvalwater in het riool betaal je belasting aan de gemeente. De BsGW int deze voor de gemeentes in Limburg. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor het onderhoud van het riool.
Deze heffing wordt betaald per ‘vervuilingseenheid.’ Een huishouden van één persoon betaalt voor één vervuilingseenheid. Een huishouden van twee of meer personen betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Het aantal vervuilingseenheden wordt gebaseerd op het aantal ingeschreven personen op dat adres in de gemeentelijke Basisregistratie personen.
www.gemeentemaastricht.nl/rioolheffing

Bij onzelfstandige wooneenheden dient de verhuurder deze heffing te betalen. Huurders van een zelfstandige wooneenheid dienen de heffing wel zelf te betalen. Als je als bewoner van een onzelfstandige wooneenheid een aanslag krijgt voor rioolheffing, kun je daar bezwaar tegen maken bij BsGW. De BsGW handelt dit vervolgens verder af met de verhuurder.
www.bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen

Servicekosten
Servicekosten zijn de kosten die de verhuurder bovenop de kale huurprijs berekent voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering, meubilering en huismeester. Daarnaast ook de gemaakte kosten voor gas, elektriciteit en water. Van beide soorten kosten behoor je jaarlijks een overzicht te ontvangen.

Soort Kosten Bestaat uit: Wat mag worden doorberekend?
Energie en water Kosten voor verbruik van gas water en elektriciteit. Bij individuele meters: De gemaakte kosten. Anders dienen de totale kosten te worden verdeeld via een vooraf afgesproken verdeelsleutel.
Huismeester Kosten van huismeester zoals salaris huisvesting en materialen. Alleen de kosten van de werkzaamheden die de huismeester voor de huurder uitvoert. Verdeeld via een vooraf afgesproken verdeelsleutel.
Administratie Administratiekosten van overeengekomen producten en diensten. In het algemeen maximaal 5% van de totale servicekosten.
Overige Schoonmaak- en herstelwerkzaamheden en kosten voor gezamenlijke ruimtes. Gemaakte kosten verdeeld via een vooraf gesproken verdeelsleutel.
Meubels/stoffering Een vergoeding voor het gebruik van de meubels en stoffering. Als meubels en stoffering zijn meeverhuurd kan 20% van de inkoopwaarde per jaar in rekening worden gebracht.

http://www.rijksoverheid.nl/servicekosten

Sleutelgeld
Sleutelgeld is het bedrag dat door de verhuurder of door vertrekkende huurders aan de nieuwe huurder gevraagd wordt in ruil voor de sleutel. Het vragen van sleutelgeld wordt gezien als een onredelijk beding als bedoeld in artikel 7:264 lid 1 BW (er is geen of een verwaarloosbare tegenprestatie) en is daarom niet toegestaan.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-de-betekenis-van-sleutelgeld-overnamekosten-waarborgsom-en-verhuurkosten.html